BẢNG GIÁ NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
(HOTLINE 0906 205 887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H510) để xem thông tin chi tiết)

A1.1 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3135-2243 A1.1 BT03 Tây - Bắc 10m14m 200m2 - 43 triệu/m2 - - - 8.6 tỷ - - -
#H1292-1104 A1.1 BT06 Tây - Nam 10m25m 200m2 - 48 triệu/m2 3000 triệu - - 9.6 tỷ - - -
A1.2 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3254-38 A1.2 BT01 Đông - Bắc 10m17m 212.5m2 - 45 triệu/m2 - - - 9.563 tỷ - - -
A1.3 (3)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1109-945 A1.3 BT07 Đông - Bắc 10m15m 300m2 - 70 triệu/m2 6600 triệu - - 21 tỷ - - -
#H1110-946 A1.3 Đông - Bắc 10m25m 300m2 - 70 triệu/m2 6600 triệu - - 21 tỷ - - -
#H1105-942 A1.3 BT11 Đông - Nam 10m60m 300m2 - 100 triệu/m2 9000 triệu - - 30 tỷ - - -
A2.10 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1487-1268 A2.10 BT02 Bắc 12m17m 240m2 - 45 triệu/m2 - - - 10.8 tỷ - - -
A2.2 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1474-1258 A2.2 BT03 Đông 12m25m 373m2 - 57 triệu/m2 4849 triệu - - 21.261 tỷ - - -
#H1156-982 A2.2 Tây 12m14m 360m2 - 36 triệu/m2 720 triệu - - 12.96 tỷ - - -
A2.3 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1235-1056 A2.3 BT01 Đông 14m17m 280m2 - 40 triệu/m2 1680 triệu - - 11.2 tỷ - - -
A2.5 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1275-1088 A2.5 BT01 Đông - Bắc 10m25m 250m2 - 60 triệu/m2 750 triệu - - 15 tỷ - - -
#H1134-965 A2.5 BT03 Đông - Nam 10m25m 240m2 - 38 triệu/m2 1680 triệu - - 9.12 tỷ - - -
A2.7 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1276-1089 A2.7 LK05 Tây - Nam 5m25m 90m2 - 55 triệu/m2 180 triệu - - 4.95 tỷ - - -
B1.1 (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3198-4 B1.1 BT01 Tây - Nam 33.72m25m 266.98m2 - 60 triệu/m2 - - - 16.019 tỷ - - -
#H1286-1099 B1.1 BT02 Đông - Bắc 11m25m 220m2 - 50 triệu/m2 1760 triệu - - 11 tỷ - - -
#H1287-1100 B1.1 Đông - Nam 28m40m 222m2 - 60 triệu/m2 1998 triệu - - 13.32 tỷ - - -
#H3185-2255 B1.1 BT04 Đông - Bắc 12m14m 240m2 - 44 triệu/m2 - - - 10.56 tỷ - - -
#H3234-24 B1.1 Đông - Bắc 12m14m 240m2 - 44 triệu/m2 - - - 10.56 tỷ - - -
#H3232-22 B1.1 BT05 Đông - Bắc 12m14m 240m2 - 44 triệu/m2 - - - 10.56 tỷ - - -
B1.3 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1408-1210 B1.3 BT01 Đông - Nam 10m14m 216.66m2 - 45 triệu/m2 3249.9 triệu - - 9.75 tỷ - - -
#H1409-1211 B1.3 Đông - Nam 10m14m 215.34m2 - 45 triệu/m2 3230.1 triệu - - 9.69 tỷ - - -
#H1407-1209 B1.3 Đông - Nam 10m14m 217.42m2 - 41 triệu/m2 3043.88 triệu - - 8.914 tỷ - - -
#H1006-874 B1.3 BT02 Đông - Bắc 12m25m 276m2 - 60 triệu/m2 3588 triệu - - 16.56 tỷ - - -
#H3207-8 B1.3 BT15 Đông - Bắc 10m0m 200m2 - 47 triệu/m2 - - - 9.4 tỷ - - -
#H3181-2251 B1.3 Đông - Bắc 10m14m 200m2 - 46 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - - -
#H1116-47 B1.3 BT18 Đông - Bắc 10.1m14m 202m2 - 48 triệu/m2 1191.8 triệu - - 9.696 tỷ - - -
B2.1 (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1004-872 B2.1 BT02 Đông - Bắc 46m30m 465m2 - 60 triệu/m2 11160 triệu - - 27.9 tỷ - - -
#H3241-27 B2.1 BT03 Tây - Nam 10m14m 250.97m2 - 68 triệu/m2 - - - 17.066 tỷ - - -
#H3248-33 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250m2 - 67 triệu/m2 - - - 16.75 tỷ - - -
#H3229-12 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250.97m2 - 60 triệu/m2 - - - 15.058 tỷ - - -
#H98-98 B2.1 BT09 Đông - Nam 10m14m 300m2 - 65 triệu/m2 5400 triệu - - 19.5 tỷ - - -
#H3186-2256 B2.1 BT16 Đông 14m17m 350m2 - 35 triệu/m2 - - - 12.25 tỷ - - -
#H1001-870 B2.1 BT17 Đông 14m17m 350m2 - 35 triệu/m2 3535 triệu - - 12.25 tỷ - - -
#H1002-871 B2.1 Đông 14m17m 350m2 - 38 triệu/m2 3570 triệu - - 13.3 tỷ - - -
#H3235-25 B2.1 Tây 10m17m 350m2 - 44 triệu/m2 - - - 15.4 tỷ - - -
#H1170-994 B2.1 BT18 Đông 15m25m 300m2 - 60 triệu/m2 5700 triệu - - 18 tỷ - - -
B2.2 (9)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1018-884 B2.2 BT01 Bắc 12m25m 270m2 - 60 triệu/m2 3780 triệu - - 16.2 tỷ - - -
#H3239-16 B2.2 Bắc 12m25m 270m2 - 44 triệu/m2 - - - 11.88 tỷ - - -
#H777-713 B2.2 Nam 12m14m 270m2 - 41 triệu/m2 2025 triệu - - 11.07 tỷ - - -
#H776-712 B2.2 BT02 Đông 10m17m 200m2 - 60 triệu/m2 2300 triệu - - 12 tỷ - - -
#H1177-1001 B2.2 BT05 Tây 10m14m 200m2 - 45 triệu/m2 1200 triệu - - 9 tỷ - - -
#H1402-1204 B2.2 Tây 10m14m 200m2 - 46 triệu/m2 1000 triệu - - 9.2 tỷ - - -
#H1213-1034 B2.2 BT09 10m14m 200m2 - 42 triệu/m2 700 triệu - - 8.4 tỷ - - -
#H1169-993 B2.2 Đông 10m14m 200m2 - 40 triệu/m2 1510 triệu - - 8 tỷ - - -
#H3233-23 B2.2 BT12 Tây 10m17m 250m2 - 38 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - - -
B2.4 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3182-2252 B2.4 BT01 Bắc 10m20.5m 200.2m2 - 52 triệu/m2 - - - 10.41 tỷ - - -
#H3209-9 B2.4 BT04 Đông 10m14m 200m2 - 40 triệu/m2 - - - 8 tỷ - - -
#H3208-8 B2.4 Đông 10m14m 200m2 - 35 triệu/m2 - - - 7 tỷ - - -
#H3253-37 B2.4 Tây 10m14m 200m2 - 42.5 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - - -
#H941-823 B2.4 BT05 Đông 10m17m 200m2 - 45 triệu/m2 1600 triệu - - 9 tỷ - - -
#H1171-995 B2.4 BT06 Nam 10m60m 225m2 - 50 triệu/m2 2362.5 triệu - - 11.25 tỷ - - -
#H1172-996 B2.4 BT6 Bắc 10m14m 225m2 - 43 triệu/m2 1125 triệu - - 9.675 tỷ - - -
B2.5 (4)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3237-14 B2.5 BT01 Đông 27.07m14m 187.5m2 - 44 triệu/m2 - - - 8.25 tỷ - - -
#H1075-918 B2.5 Tây 10m14m 200m2 - 37 triệu/m2 600 triệu - - 7.4 tỷ - - -
#H1005-873 B2.5 BT02 Tây 31m30m 240.7m2 - 55 triệu/m2 3610.5 triệu - - 13.239 tỷ - - -
#H1401-1203 B2.5 Tây 30.83m30m 240.7m2 - 55 triệu/m2 1444.2 triệu - - 13.239 tỷ - - -
A1.2 (23)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2547-89 A1.2 LK01 Tây - Bắc 5m17.5m 101.36m2 - 57 triệu/m2 3648.96 triệu - - 5.778 tỷ - - -
#H2548-90 A1.2 Tây - Bắc 5m17.5m 105.76m2 - 50 triệu/m2 3278.56 triệu - - 5.288 tỷ - - -
#H1010-878 A1.2 LK02 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 450 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H2528-84 A1.2 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 2200 triệu - - 4.8 tỷ - - -
#H2529-85 A1.2 LK03 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 48 triệu/m2 2200 triệu - - 4.8 tỷ - - -
#H856-768 A1.2 LK04 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 50 triệu/m2 500 triệu - - 5 tỷ - - -
#H3345-95 A1.2 LK07 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 62.5 triệu/m2 - - - 6.25 tỷ - - -
#H1312-1123 A1.2 Tây - Nam 5.1m14m 102m2 - 57 triệu/m2 1122 triệu - - 5.814 tỷ - - -
#H2430-50 A1.2 LK08 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 42 triệu/m2 2400 triệu - - 4.2 tỷ - - -
#H2447-56 A1.2 LK10 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 42 triệu/m2 2280 triệu - - 3.99 tỷ - - -
#H1538-1314 A1.2 LK11 Đông - Bắc 5.1m14m 96.9m2 - 42.31 triệu/m2 - - - 4.1 tỷ - - -
#H942-824 A1.2 Đông - Nam 0m17m 80m2 - 70 triệu/m2 320 triệu - - 5.6 tỷ - - -
#H943-825 A1.2 Đông - Nam 5m17m 80m2 - 70 triệu/m2 800 triệu - - 5.6 tỷ - - -
#H936-30 A1.2 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 70 triệu/m2 2880 triệu 1.298 tỷ - 5.6 tỷ - - -
#H971-845 A1.2 LK15 Tây - Bắc 5m17m 80m2 - 70 triệu/m2 750 triệu - - 5.6 tỷ - - -
#H935-29 A1.2 Tây - Bắc 5m17m 80m2 - 62 triệu/m2 3440 triệu 1.298 tỷ - 4.96 tỷ - - -
#H1008-876 A1.2 LK18 Tây - Bắc 23m14m 107.5m2 19.5 triệu/m2 48 triệu/m2 2096.25 triệu - 50% 5.16 tỷ 1.048 tỷ 4.192 tỷ -
#H2549-91 A1.2 LK20 Đông - Bắc 5m17.5m 104.33m2 - 55 triệu/m2 3755.88 triệu - - 5.738 tỷ - - -
#H2570-92 A1.2 5m17m 105.09m2 - 55 triệu/m2 3888.33 triệu - - 5.78 tỷ - - -
#H1477-47 A1.2 LK23 Đông - Nam 5m14m 146.34m2 - 40 triệu/m2 2487.78 triệu - - 5.854 tỷ - - -
#H2484-66 A1.2 Đông - Nam 5m0m 125m2 - 30 triệu/m2 1250 triệu - - 3.75 tỷ - - -
#H2486-67 A1.2 Đông - Nam 5m0m 125m2 - 30 triệu/m2 1250 triệu - - 3.75 tỷ - - -
#H2465-60 A1.2 LK24 Đông - Nam 0m0m 125m2 - 38 triệu/m2 2250 triệu - - 4.75 tỷ - - -
A2.10 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1291-1103 A2.10 BT01 Đông 10m50m 234.59m2 - 41 triệu/m2 3870.735 triệu - - 8.469 tỷ - - -
A2.3 (17)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3204-7 A2.3 LK01 Nam 5m14m 100m2 - 44.5 triệu/m2 - - - 4.45 tỷ - - -
#H3200-5 A2.3 Tây 5m17m 75m2 - 58 triệu/m2 - - - 4.35 tỷ - - -
#H1516-1293 A2.3 LK02 Nam 5m14m 100m2 - 25.5 triệu/m2 - - - 2.55 tỷ - - -
#H3230-20 A2.3 Nam 5m14m 100m2 - 49 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - - -
#H2542-88 A2.3 LK03 Nam 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 3700 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H2530-86 A2.3 Nam 5.1m17m 102m2 - 60 triệu/m2 4794 triệu - - 6.12 tỷ - - -
#H2428-48 A2.3 LK04 Nam 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 3700 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H1341-1151 A2.3 Nam 20m17m 100m2 22.5 triệu/m2 38 triệu/m2 1550 triệu - 80% 3.35 tỷ 0.45 tỷ 3.8 tỷ -
#H634-622 A2.3 LK05 Bắc 5m17m 100m2 19 triệu/m2 24.5 triệu/m2 550 triệu - 50% 1.5 tỷ 0.95 tỷ 2.45 tỷ -
#H1429-1227 A2.3 LK06 Bắc 5.1m17m 102m2 19 triệu/m2 35 triệu/m2 1632 triệu - 80% 3.182 tỷ 0.388 tỷ 3.57 tỷ -
#H3136-2244 A2.3 Tây 5m14m 100m2 - 0 triệu/m2 - - - 0 tỷ - - -
#H3259-42 A2.3 Tây 5m14m 100m2 - 52 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - - -
#H3184-2254 A2.3 Nam 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 - - - 4 tỷ - - -
#H1014-881 A2.3 Bắc 5m17m 100m2 19 triệu/m2 29.5 triệu/m2 1050 triệu - 80% 2.57 tỷ 0.38 tỷ 2.95 tỷ -
#H1428-1226 A2.3 Bắc 5m17m 100m2 19 triệu/m2 32 triệu/m2 1300 triệu - 80% 1.3 tỷ 0.38 tỷ 3.2 tỷ -
#H930-818 A2.3 LK07 Đông 25m50m 156.83m2 27.5 triệu/m2 63 triệu/m2 5567.465 triệu - 80% 9.017 tỷ 0.863 tỷ 9.88 tỷ -
#H1517-1294 A2.3 Bắc 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - - -
A2.4 (19)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2467-62 A2.4 LK02 Đông 5.1m17m 119.85m2 - 33 triệu/m2 2157.3 triệu - - 3.955 tỷ - - -
#H2606-102 A2.4 Đông 5m17m 117.5m2 - 35 triệu/m2 2585 triệu - - 4.113 tỷ - - -
#H3196-2 A2.4 LK03 Đông 5m17m 117.5m2 - 35 triệu/m2 - - - 4.112 tỷ - - -
#H3197-3 A2.4 Đông 5m17m 117.5m2 - 33 triệu/m2 - - - 3.877 tỷ - - -
#H1136-967 A2.4 Đông 5m17m 117.5m2 - 35 triệu/m2 881.25 triệu - - 4.112 tỷ - - -
#H2605-101 A2.4 Đông 5m17m 117.5m2 - 36 triệu/m2 2350 triệu - - 4.23 tỷ - - -
#H2607-103 A2.4 LK05 Đông 5m17m 117.5m2 - 32 triệu/m2 2232.5 triệu - - 3.76 tỷ - - -
#H3201-4 A2.4 LK07 Nam 5.1m14m 102m2 - 41 triệu/m2 - - - 4.182 tỷ - - -
#H1009-877 A2.4 LK08 Đông 5m25m 100m2 18 triệu/m2 50 triệu/m2 1200 triệu - 80% 5 tỷ 0.36 tỷ 3 tỷ -
#H2628-114 A2.4 Bắc 5.1m25m 102m2 - 60 triệu/m2 - - - 6.12 tỷ - - -
#H1234-1055 A2.4 LK09 Đông 5m25m 100m2 19 triệu/m2 31.5 triệu/m2 1250 triệu - 60% 2.39 tỷ 0.76 tỷ 3.15 tỷ -
#H1392-1195 A2.4 LK10 Nam 5m17m 100m2 - 45 triệu/m2 400 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H1367-1173 A2.4 Nam 5m17m 100m2 - 45 triệu/m2 400 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H1135-966 A2.4 LK11 Bắc 5m17m 100m2 14 triệu/m2 22.5 triệu/m2 850 triệu - 0% 0.85 tỷ 1.4 tỷ 2.25 tỷ -
#H1103-940 A2.4 LK17 Tây 5m14m 100m2 18 triệu/m2 19.5 triệu/m2 150 triệu - 50% 1.05 tỷ 0.9 tỷ 1.95 tỷ -
#H2573-95 A2.4 Đông 5m25m 100m2 - 60 triệu/m2 3800 triệu - - 6 tỷ - - -
#H2678-123 A2.4 LK18 Bắc 5m14m 100m2 - 43 triệu/m2 - - - 4.3 tỷ - - -
#H1108-944 A2.4 Đông 5m25m 100m2 - 50 triệu/m2 700 triệu - - 5 tỷ - - -
#H2579-96 A2.4 LK19 Nam 5m20.5m 100m2 22 triệu/m2 45 triệu/m2 2300 triệu - 100% 4.5 tỷ 0 tỷ 4.5 tỷ -
A2.7 (9)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2481-65 A2.7 LK03 Tây - Nam 5m25m 90m2 - 62 triệu/m2 3911.4 triệu - - 5.58 tỷ - - -
#H2455-57 A2.7 LK04 Đông - Bắc 5m14m 90m2 - 45 triệu/m2 2430 triệu - - 4.05 tỷ - - -
#H1040-42 A2.7 Đông - Bắc 5m14m 75.5m2 - 55 triệu/m2 2642.5 triệu - - 3.549 tỷ - - -
#H2832-129 A2.7 LK05 Tây - Nam 5m25m 90m2 - 54 triệu/m2 - - - 4.86 tỷ - - -
#H2609-105 A2.7 LK07 Đông - Nam 5m14m 90m2 - 45 triệu/m2 2430 triệu - - 4.05 tỷ - - -
#H1041-43 A2.7 LK08 Đông - Nam 5m0m 90m2 - 50 triệu/m2 2880 triệu - - 3.852 tỷ - - -
#H1042-44 A2.7 Đông - Nam 5m0m 90m2 - 50 triệu/m2 2880 triệu - - 3.852 tỷ - - -
#H1043-45 A2.7 Đông - Nam 5m0m 90m2 - 45 triệu/m2 2430 triệu - - 3.402 tỷ - - -
#H909-801 A2.7 LK09 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 50 triệu/m2 491.4 triệu - - 4.5 tỷ - - -
A3.1 (4)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1044-46 A3.1 LK01 Đông - Nam 5m60m 125m2 - 34.6 triệu/m2 1200 triệu - - 3.075 tỷ - - -
#H853-765 A3.1 Đông 5m14m 100m2 18 triệu/m2 21.5 triệu/m2 350 triệu - 50% 1.25 tỷ 0.9 tỷ 2.15 tỷ -
#H854-766 A3.1 Đông 5m14m 100m2 18 triệu/m2 21.5 triệu/m2 350 triệu - 50% 1.25 tỷ 0.9 tỷ 2.15 tỷ -
#H2532-87 A3.1 Bắc 5m50m 100m2 - 70 triệu/m2 4800 triệu - - 7 tỷ - - -
B1.1 (18)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1519-1296 B1.1 LK04 Tây - Bắc 21m40m 116.69m2 - 55 triệu/m2 - - - 6.418 tỷ - - -
#H2509-73 B1.1 LK05 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 3000 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H2466-61 B1.1 LK07 Tây - Bắc 24.07m17m 127.5m2 - 60 triệu/m2 5355 triệu - - 7.65 tỷ - - -
#H1033-35 B1.1 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 66 triệu/m2 4950 triệu - - 6.27 tỷ - - -
#H2610-106 B1.1 LK08 Đông - Bắc 5m12m 100m2 - 55 triệu/m2 3150 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H2845-133 B1.1 LK09 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - - -
#H1277-1090 B1.1 LK10 Đông - Bắc 19m17m 77.5m2 15 triệu/m2 41.29 triệu/m2 2037 triệu - 100% 3.2 tỷ -0 tỷ 3.2 tỷ -
#H2492-68 B1.1 Đông - Bắc 5m14m 90m2 - 45 triệu/m2 2430 triệu - - 2.43 tỷ - - -
#H2625-111 B1.1 LK11 Đông - Bắc 5m14m 90m2 - 55 triệu/m2 - - - 4.95 tỷ - - -
#H1032-34 B1.1 LK12 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 60 triệu/m2 3015 triệu - - 5.4 tỷ - - -
#H3252-18 B1.1 LK14 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 50 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H3255-39 B1.1 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 50 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H488-487 B1.1 LK15 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 50 triệu/m2 360 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H489-488 B1.1 Tây - Nam 6m14m 108m2 - 50 triệu/m2 540 triệu - - 5.4 tỷ - - -
#H1472-1256 B1.1 Đông - Bắc 5m25m 90m2 - 50 triệu/m2 1260 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H2947-156 B1.1 LK16 Đông - Nam 5m25m 91.34m2 - 52 triệu/m2 - - - 4.75 tỷ - - -
#H2626-112 B1.1 Đông - Bắc 5m25m 90m2 - 55 triệu/m2 - - - 4.95 tỷ - - -
#H934-28 B1.1 LK17 Tây - Bắc 5m14m 90m2 - 42 triệu/m2 2160 triệu 1.298 tỷ - 3.78 tỷ - - -
B1.2 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2431-51 B1.2 LK01 Tây - Bắc 5m25m 85m2 - 60 triệu/m2 3825 triệu - - 5.1 tỷ - - -
#H727-684 B1.2 LK04 Đông - Bắc 5m14m 100m2 18 triệu/m2 35 triệu/m2 500 triệu - 50% 3.5 tỷ 0.9 tỷ 2.3 tỷ -
B1.3 (14)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2843-131 B1.3 LK02 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H1337-1147 B1.3 LK05 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H639-625 B1.3 LK06 Đông - Nam 5m17m 100m2 15 triệu/m2 55 triệu/m2 1100 triệu - 80% 5.5 tỷ 0.3 tỷ 2.6 tỷ -
#H1037-39 B1.3 LK08 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 66 triệu/m2 4950 triệu - - 6.27 tỷ - - -
#H1036-38 B1.3 Đông - Bắc 5m25m 102m2 - 66 triệu/m2 5049 triệu - - 6.395 tỷ - - -
#H838-757 B1.3 LK10 Đông - Nam 5m25m 100m2 15 triệu/m2 62 triệu/m2 1800 triệu - 80% 6.2 tỷ 0.3 tỷ 3.3 tỷ -
#H840-7 B1.3 Đông - Nam 5m25m 100m2 - 65 triệu/m2 1600 triệu - - 6.5 tỷ - - -
#H1200-1021 B1.3 Đông - Nam 5m25m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
#H855-767 B1.3 LK11 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 1200 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H2844-132 B1.3 LK12 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H1106-45 B1.3 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 1150 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H3260-43 B1.3 LK15 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 63 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H898-797 B1.3 LK17 Tây - Bắc 10m60m 300m2 24.5 triệu/m2 100 triệu/m2 5100 triệu - 50% 30 tỷ 3.675 tỷ 12.45 tỷ -
#H661-644 B1.3 Tây - Bắc 10m60m 300m2 - 100 triệu/m2 5250 triệu - - 30 tỷ - - -
B1.4 (42)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2469-63 B1.4 LK01 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 60 triệu/m2 4200 triệu - - 6 tỷ - - -
#H1313-1124 B1.4 Lk02 Tây - Bắc 5m40m 100m2 - 42 triệu/m2 2000 triệu - - 4.2 tỷ - - -
#H257-257 B1.4 LK04 Tây - Bắc 20m25m 127.5m2 15 triệu/m2 42 triệu/m2 3442.5 triệu - 100% 5.356 tỷ -0 tỷ 5.356 tỷ -
#H2514-78 B1.4 LK06 Đông - Nam 5m17m 100m2 - 50 triệu/m2 3700 triệu - - 5 tỷ - - -
#H3236-13 B1.4 LK08 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 56 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - - -
#H1398-1200 B1.4 LK09 Đông - Nam 5m17m 85m2 - 55 triệu/m2 1785 triệu - - 4.675 tỷ - - -
#H3221-13 B1.4 LK10 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H852-764 B1.4 LK12 Đông - Bắc 5m25m 100m2 16 triệu/m2 65 triệu/m2 1200 triệu - 80% 6.5 tỷ 0.32 tỷ 2.8 tỷ -
#H2513-77 B1.4 LK13 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 3700 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H2908-155 B1.4 LK14 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 46 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - - -
#H1473-1257 B1.4 Tây - Nam 5m17m 90m2 17 triệu/m2 55 triệu/m2 720 triệu - 80% 4.95 tỷ 0.306 tỷ 2.25 tỷ -
#H2846-134 B1.4 LK19 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H3240-26 B1.4 LK22 Nam 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H3256-40 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 43 triệu/m2 - - - 4.3 tỷ - - -
#H2456-58 B1.4 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 41 triệu/m2 2200 triệu - - 4.1 tỷ - - -
#H3223-15 B1.4 LK24 Tây - Bắc 5m17m 100.38m2 - 48.5 triệu/m2 - - - 4.868 tỷ - - -
#H3228-11 B1.4 Tây - Bắc 5m17m 100.38m2 - 48 triệu/m2 - - - 4.818 tỷ - - -
#H2656-120 B1.4 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 42 triệu/m2 - - - 4.2 tỷ - - -
#H1399-1201 B1.4 LK25 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 42 triệu/m2 300 triệu - - 4.2 tỷ - - -
#H1400-1202 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 42 triệu/m2 100 triệu - - 4.2 tỷ - - -
#H2680-125 B1.4 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H1361-1170 B1.4 LK26 15 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 42 triệu/m2 - - - 4.2 tỷ - - -
#H2616-108 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 41 triệu/m2 2200 triệu - - 4.1 tỷ - - -
#H2524-82 B1.4 LK27 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 41 triệu/m2 2300 triệu - - 4.1 tỷ - - -
#H1107-943 B1.4 LK28 Đông - Nam 5m17m 100m2 - 47 triệu/m2 1500 triệu - - 4.7 tỷ - - -
#H3215-12 B1.4 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 52 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - - -
#H2504-69 B1.4 Tây - Bắc 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H2505-70 B1.4 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 2300 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H3285-64 B1.4 LK29 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
#H1284-1097 B1.4 LK31 Đông - Nam 25.87m17m 163.58m2 - 42 triệu/m2 850.616 triệu - - 6.87 tỷ - - -
#H1285-1098 B1.4 Đông - Nam 25.87m14m 163.58m2 - 60 triệu/m2 850.616 triệu - - 9.815 tỷ - - -
#H2640-117 B1.4 LK32 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3183-2253 B1.4 LK34 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 - - - 4 tỷ - - -
#H3258-41 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 44 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - - -
#H3231-21 B1.4 LK37 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - - -
#H2613-107 B1.4 LK38 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 3000 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H1483-1264 B1.4 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 42 triệu/m2 - - - 4.2 tỷ - - -
#H3286-65 B1.4 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
#H2679-124 B1.4 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H746-22 B1.4 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 45 triệu/m2 2900 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H2470-64 B1.4 LK39 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 3200 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H2627-113 B1.4 LK40 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
B2.1 (21)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1342-1152 B2.1 LK01 Tây 20m17m 96m2 22.5 triệu/m2 38 triệu/m2 1488 triệu - 80% 3.216 tỷ 0.432 tỷ 3.648 tỷ -
#H1518-1295 B2.1 Đông 5m14m 85.6m2 - 32 triệu/m2 - - - 2.739 tỷ - - -
#H1280-1093 B2.1 Bắc 5m14m 80m2 17 triệu/m2 25.75 triệu/m2 700 triệu - 80% 1.788 tỷ 0.272 tỷ 2.06 tỷ -
#H1279-1092 B2.1 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 28.341 triệu/m2 800 triệu - 80% 2.101 tỷ 0.325 tỷ 2.426 tỷ -
#H1050-899 B2.1 Tây 5m14m 85.6m2 18 triệu/m2 24.778 triệu/m2 590 triệu - 60% 1.515 tỷ 0.616 tỷ 2.131 tỷ -
#H1053-902 B2.1 LK02 Đông 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 28.458 triệu/m2 820 triệu - 80% 2.121 tỷ 0.325 tỷ 2.446 tỷ -
#H1343-1153 B2.1 Bắc 5m14m 80m2 18 triệu/m2 30 triệu/m2 960 triệu - 80% 2.112 tỷ 0.288 tỷ 2.4 tỷ -
#H1491-1272 B2.1 Nam 5m14m 80m2 - 52.5 triệu/m2 - - - 4.2 tỷ - - -
#H1104-941 B2.1 Tây 5m14m 85.6m2 18 triệu/m2 27 triệu/m2 770.4 triệu - 60% 1.695 tỷ 0.616 tỷ 2.311 tỷ -
#H1052-901 B2.1 Đông 19.6m17m 96m2 20.9 triệu/m2 41 triệu/m2 1929.6 triệu - 80% 3.535 tỷ 0.401 tỷ 3.936 tỷ -
#H10-10 B2.1 Đông 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 30.678 triệu/m2 1000 triệu - 50% 1.813 tỷ 0.813 tỷ 2.626 tỷ -
#H1281-1094 B2.1 LK03 Đông 5m14m 85.6m2 17 triệu/m2 24.591 triệu/m2 650 triệu - 80% 1.814 tỷ 0.291 tỷ 2.105 tỷ -
#H1282-1095 B2.1 Bắc 5m14m 77.5m2 19 triệu/m2 39.639 triệu/m2 1600 triệu - 80% 2.778 tỷ 0.295 tỷ 3.072 tỷ -
#H1051-900 B2.1 Tây 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 26.005 triệu/m2 610 triệu - 80% 1.911 tỷ 0.325 tỷ 2.236 tỷ -
#H920-811 B2.1 Tây 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 30.093 triệu/m2 950 triệu - 80% 2.251 tỷ 0.325 tỷ 2.576 tỷ -
#H1034-36 B2.1 LK04 Đông - Nam 5m17m 85.6m2 - 40 triệu/m2 1797.6 triệu - - 3.099 tỷ - - -
#H1054-903 B2.1 Tây 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 24.486 triệu/m2 480 triệu - 80% 1.781 tỷ 0.325 tỷ 2.106 tỷ -
#H919-810 B2.1 Đông 5m17m 85.6m2 19 triệu/m2 34.182 triệu/m2 1300 triệu - 80% 2.601 tỷ 0.325 tỷ 2.926 tỷ -
#H1199-1020 B2.1 Tây 5m14m 85.6m2 18 triệu/m2 25.596 triệu/m2 650 triệu - 60% 1.575 tỷ 0.616 tỷ 2.191 tỷ -
#H1420-1222 B2.1 LK1 Đông 5m14m 85.6m2 18 triệu/m2 26.53 triệu/m2 730 triệu - 80% 1.963 tỷ 0.308 tỷ 2.271 tỷ -
#H1283-1096 B2.1 LK2 Nam 19.61m17m 96m2 19.8 triệu/m2 45.323 triệu/m2 2450 triệu - 80% 3.971 tỷ 0.38 tỷ 4.351 tỷ -
B2.3 (16)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H689-8 B2.3 LK04 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 2200 triệu - - 3.28 tỷ - - -
#H1035-37 B2.3 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 2200 triệu - - 3.64 tỷ - - -
#H1515-1292 B2.3 Bắc 7m14m 140m2 - 40 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - - -
#H2677-122 B2.3 LK05 Nam 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 - - - 4 tỷ - - -
#H2608-104 B2.3 LK06 Bắc 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 2700 triệu - - 4 tỷ - - -
#H1173-997 B2.3 LK08 Nam 5m17m 100m2 - 45 triệu/m2 500 triệu - - 4.5 tỷ - - -
#H3137-2245 B2.3 Nam 5m17m 100m2 - 45 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - - -
#H3202-6 B2.3 Nam 5m17m 100m2 - 44 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - - -
#H3205-6 B2.3 Nam 5m17m 100m2 - 44 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - - -
#H1178-1002 B2.3 Bắc 5m14m 100m2 - 42 triệu/m2 600 triệu - - 4.2 tỷ - - -
#H2464-59 B2.3 Bắc 5m14m 100m2 - 40 triệu/m2 2400 triệu - - 4 tỷ - - -
#H1179-1003 B2.3 LK10 Tây 5m30m 112.5m2 - 70 triệu/m2 1912.5 triệu - - 7.875 tỷ - - -
#H3138-2246 B2.3 Đông 5m14m 112.5m2 - 45 triệu/m2 - - - 5.063 tỷ - - -
#H2429-49 B2.3 LK12 Tây 5m30m 112.5m2 - 46 triệu/m2 3375 triệu - - 5.175 tỷ - - -
#H2905-153 B2.3 LK16 Đông 5m14m 112.5m2 - 45 triệu/m2 - - - 5.063 tỷ - - -
#H1174-998 B2.3 LK18 Tây 5m14m 112.5m2 - 45 triệu/m2 787.5 triệu 0 tỷ - 5.063 tỷ - - -
B2.4 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1290-1102 B2.4 BT05 Tây 10m50m 300m2 24.5 triệu/m2 37 triệu/m2 3750 triệu - 80% 9.63 tỷ 1.47 tỷ 11.1 tỷ -
LKCVP (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2591-98 LKCVP TT19 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 77.5 triệu/m2 - - - 6.975 tỷ - - -
#H1902-1668 LKCVP TT30 Đông - Bắc 12.5m24m 56.76m2 - 75.76 triệu/m2 - - - 4.3 tỷ - - -
V5 V6 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1575-1351 V5 V6 V6C Tây - Nam 5m12m 75m2 - 86.67 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
B1.4 HH01C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H770-6 B1.4 HH01C 1 Tây - Nam 38.5m2 23 triệu/m2 38.571 triệu/m2 600 triệu 80% 1.308 tỷ 0.178 tỷ 1.485 tỷ -
B1.4 HH02-2A (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H773-709 B1.4 HH02-2A 1 Tây - Bắc 33.47m2 24 triệu/m2 50.881 triệu/m2 900 triệu 40% 1.221 tỷ 0.482 tỷ 1.703 tỷ -
#H774-710 B1.4 HH02-2A Tây - Bắc 33.47m2 24 triệu/m2 50.881 triệu/m2 900 triệu 40% 1.221 tỷ 0.482 tỷ 1.703 tỷ -
B2.1-HH03F (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1699-1466 B2.1-HH03F 1 Nam Nam 35m2 27 triệu/m2 40.434 triệu/m2 485 triệu 80% 1.415 tỷ 0.189 tỷ 1.43 tỷ -
HH01A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3222-14 HH01A Đông - Nam Tây - Bắc 65m2 - 17.69 triệu/m2 - - 1.15 tỷ - - -
HH01B (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1154-53 HH01B 1 Tây - Nam 45.29m2 - 27 triệu/m2 - - 1.223 tỷ - - -
#H1155-54 HH01B Tây - Nam 43.26m2 - 27.5 triệu/m2 - - 1.19 tỷ - - -
HH01C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3262-44 HH01C Đông - Nam Tây - Bắc 76m2 - 16.45 triệu/m2 - - 1.25 tỷ - - -
HH03A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3251-36 HH03A Tây - Nam Tây - Nam 66m2 - 18.94 triệu/m2 - - 1.25 tỷ - - -
M1A (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1048-898 M1A 1 Đông - Bắc Đông - Bắc 104m2 - 18.75 triệu/m2 - - 1.95 tỷ - - -
#H782-718 M1A 6 16 Tây - Nam Đông - Bắc 74m2 12 triệu/m2 13.081 triệu/m2 80 triệu 95% 0.924 tỷ 0.044 tỷ 0.968 tỷ -
V1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2158-1870 V1 Tây - Bắc Đông - Nam 105.8m2 - 16.82 triệu/m2 - - 1.78 tỷ - - -
V2 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2894-2165 V2 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - - -
HH01C (3)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3212-2257 Tây - Bắc 20m0m 38.5m2 - 38.96 triệu/m2 - - - 1.5 tỷ - - -
#H3245-30 Tây 3m0m 34m2 - 36.76 triệu/m2 - - - 1.25 tỷ - - -
#H3210-10 Tây - Bắc 0m0m 38.5m2 - 39.48 triệu/m2 - - - 1.52 tỷ - - -
LKCVP (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1954-1719 LKCVP TT6 Đông - Bắc 4.5m0m 90m2 25 triệu/tháng 6 tháng/lần 25 triệu -