Sau ngày 30/11/2022 nếu doanh nghiệp dự án không có phương án thống nhất để giải quyết vướng mắc và cam kết tiếp tục triển khai dự án BT đường trục phía Nam thì thành phố Hà Nội sẽ ...
07/11/2022

Sau ngày 30/11/2022 nếu doanh nghiệp dự án không có phương án thống nhất để giải quyết vướng mắc và cam kết tiếp tục triển khai dự án BT đường trục phía Nam thì thành phố Hà Nội sẽ ...

Sau ngày 30/11/2022 nếu doanh nghiệp dự án không có phương án thống nhất để giải quyết vướng mắc và cam kết tiếp tục triển khai dự án BT đường trục phía Nam thì thành phố Hà Nội sẽ rà soát khối lượng đã thực hiện và chấm dứt thực hiện dự án đầu tư BT để chuyển sang đầu tư công.

 

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5