tin vui cho dự án Thanh Hà và khu đô thị Mỹ Hưng về triển khai đường trục phía Nam Hà Nội
21/12/2022

Khó khăn đã dần được tháo gỡ cho dự án đường trục phía Nam và các dự án thành phần, khu đô thị Thanh Hà A, khu đô thị Thanh Hà B, khu đô thị Mỹ Hưng, bản chỉ đạo của UBND Thành Phố Hà Nội

Khó khăn đã dần được tháo gỡ cho dự án đường trục phía Nam và các dự án thành phần, khu đô thị Thanh Hà A, khu đô thị Thanh Hà B, khu đô thị Mỹ Hưng, bản chỉ đạo của UBND Thành Phố Hà Nội về việc giải quyết các tồn tại để triển khai tiếp tục đường trục phía Nam Hà Nội 

Xem nội dung văn bản chi tiết của văn phòng UBND thành phố Hà Nội dưới đây:

Văn bản số 618/TB-VP ngày 20/120/200 thông báo kết luận của các phó chủ tịch UBND Thành Phố tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án hoàn vốn để thực hiện hợp đồng BT

- UBND Thành phố thống nhất chủ trương, yêu cầu các sở, ngành thành phố, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị tổng côngh ty XDCT giao thông 5 - CTCP gửi văn bản rút đơn thư trước đây để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thông tin, xử lý, đảm bảo thống nhất như đã cam kết tại cuộc họp; có cam kết về năng lực thực hiện(ký quỹ để chứng minh năng lực) đầy tư xây dựng giai đoạn 2 của dự án BT đường trục phía Nam

2. Các sở nghành thành phố khẩn trương, tích cực phố hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xử lý cac quy trình, thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam theo hình thức BT và các dự án khác để hoàn vốn.....( xem chi tiết văn bản bên dưới đây)

khu đô thị Thanh Hà xây dựng trở lại

khu đô thị Thanh Hà xây dựng trở lại

khu đô thị Thanh Hà xây dựng trở lại

 

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5